Javni poziv za prijavo projektov v Načrt izvedbenih projektov LAS DBK 2012

slika

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju: LAS DBK) na podlagi pogodbe o dodelitvi statusa delujoče LAS št.2311-08-000231, z dne 10.10.2008 in sklepa Organa odločanja LAS DBK z dne 10.01.2012 in Skupščine LAS DBK z dne 18.01.2012 objavlja javni poziv za prijavo projektov v Načrt izvedbenih projektov LAS DBK 2012. Izbrani in potrjeni projekti bodo sofinancirani iz sredstev Leader in iz sredstev, ki jih za izvajaje lokalne razvojne strategije združuje občine članice LAS DBK.

  • Upravičeni območje na katerem se izvajajo projekti LAS Dolenjska in Bela krajina

Projekti se lahko izvajajo na celotnem območju Dolenjske in Bele krajine, izjemoma v naselju Novo mesto v Mestni občini Novo mesto.

  • Upravičeni prijavitelji in partnerji

Upravičeni prijavitelji in partnerji v projektih LAS so javni, zasebni in nevladni sektor:

- nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva),

- javne institucije/organizacije,

- podjetja (fizične in pravne osebe),

- kmetijska gospodarstva, kmetije z dopolnilno dejavnostjo,

- fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,

s sedežem na območju LAS Dolenjska in Bela krajina.

  • Predvidena sredstva za sofinanciranje projektov v letu 2012

Na osnovi izdelanega informativnega izračuna bo LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2011 iz sredstev Leader namenila 1.040.000,00€.

  • Višina sofinanciranja upravičenih stroškov projekta

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani Leader in LAS znaša do vključno do 85%.

Upravičeni stroški projektov bodo so financirani v naslednji višini:

- 63% iz sredstev Leader in

- 22% iz sredstev LAS DBK.

  • Čas izvajanja projektov ter obdobje upravičenosti do sofinanciranja

Do sofinanciranja bodo upravičeni stroški, ki bodo nastali po oddaji NIP LAS DBK 2012 na MKGP, do zaključka projekta, ki ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe potrditvi načrta izvedbenih projektov LAS za leto 2012.

  • Predložitev vlog

Vlogo predložite v 1 tiskanem izvodu in 1 elektronski verziji (na CD-ju). Tiskani izvirnik vloge in elektronska verzija vloge na CD-ju mora biti identična, v nasprotnem primeru se upošteva tiskana verzija vloge. Vlogi priložite tudi vsa potrebna dokazila (upravno dokumentacijo, predračune za nakup opreme, zemljiške izpiske, dokazila o zagotavljanju lastnih sredstev v projektu…).

Prosimo, da se držite rokov za prijavo, saj bo LAS upošteval le vloge, ki bodo prispele v predvidenem roku, in sicer:

I. ROK do 31.03.2012

II. ROK do 30.06.2012.

Vodilni partner mora vlogo posredovati na naslov:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Ljubljanska cesta 26

8000 Novo mesto

s pripisom: Ne odpiraj – vloga LAS DBK 2012

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Predsednik Skupščine LAS DBK

Tone Hrovat, univ.dipl.kmet.


Nazaj na: Novice