JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZ SREDSTEV LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE DOLENJSKA IN BELA KRAJINA ZA LETO 2011 (10.05.2011)

las dbk

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, (LAS DBK) vabi k oddaji Idejnih predlogov projektov za vključitev v Načrt izvedbenih projektov LAS DBK 2011 (NIP LAS DBK 2011).

LAS DBK je v letu 2010 že objavil javni poziv za zbiranje idejnih predlogov projektov za vključitev v LIN 2011. Zaradi obvestila MKGP o spremembi razpisnih pogojev, ni nadaljeval s postopki izbora projektnih predlogov II. Faza. K izdelavi projektnih predlogov za pripravo NIP LS DBK 2011 po tem javnem pozivu, so pozvani prijavitelji, ki so že oddali idejne predloge projekte do 6.11.2010. Zaradi dodatnih sredstev Leader, so k prijavi projektov pozvani tudi ostali potencialni prijavitelji. Prednost pri odobritvi bodo imeli projekti, ki so bili oddani na javnem pozivu I. faza in »zreli« projekti, ki ne bodo potrebovali večjih dopolnitev.

Predmet podpore bodo:

- inovativni projekti – predstavljati morajo novost v regiji,

- partnerski projekti – pri izvedbi projekta morata sodelovati vsaj dva partnerja,

- projekti z učinkom za širše območje lokalne akcijske skupine,

- več sektorski projekti – povezava turizma, kmetijstva, izobraževanja….,

- kombinirani projekti z vključenimi manjšimi investicijami (gradnja, nakup opreme),

- projekti morajo zagotavljati trajnosti izvajanja tudi po preteku financiranja iz EU in lokalnih virov.

Vrednost projekta: najmanj 20.000 EUR (brez DDV), največ 80.000 EUR (brez DDV).

Višina sofinanciranja iz sredstev Leader in LAS DBK: 85% od vrednosti upravičenih stroškov.

Vrednost razpisanih sredstev: 780.000,00€.

Rok za oddajo: 06.06.2011

Delavnici za predstavitev razpisa in pripravo projektov Leader bosta:
• za območje Dolenjske: 19.05.2011 ob 12.00 uri, Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
• za območje Bele krajine: 24.05.2011 ob 12.00 uri, Hotel Bela krajina, Cesta bratstva in enotnosti 28, 8330 Metlika.

Predstavitev NIP 2011:

Več:


Nazaj na: Novice