Zakonodaja

Nacionalna zakonodaja:

Program razvoja podeželja 2007- 2013 (pdf, 2,7 MB)

Zakoni:

Zakon o dostopu informacij javnega značaja

Zakon o kmetijstvu - Zkme-1, (ur.l.RS, št.45/2008 Zakon o kmetijskih zemljiščih)

Uredbe:

Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Ur.l.RS, št.40/2010)

Uredba o plačilih za ukrepe osi 2 iz PRP RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Ur.l.RS, št.14/2010)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP za RS 2004-2006 v letih 2009-2010 (Ur.l. RS, št. 14/2010)

Uredba o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP za RS 2004-2006 v letih 2009-2010 (Ur.l. RS, št. 11/2009)

Navodila:

Navodila za izdelavo LIN (pdf, 419,2 KB)

Navodila za izpolnjevanje zahtevkov (pdf, 347,5 KB)

Sklepi:

Sklep o vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe LAS za leto 2010 (pdf, 362,7 KB)

Sklep o vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe LAS za leto 2009 (pdf, 255,3 KB)

Sklep o vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe LAS za leto 2008 (pdf, 50,2 KB)

Priročniki:

Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP RS za obdobje 2007-2013 (pdf, 3,4 MB)

EU zakonodaja:

Uredba Komisije (ES) št.484/2009 (pdf, 754,6 KB)

Uredba Komisije (ES) št.482/2009 (pdf, 747,8 KB)

Uredba Sveta (ES) št.473/2009 (pdf, 745,9 KB)

Uredba Komisije (ES) št.363/2009 (pdf, 874,2 KB)

Uredba Komisije (ES) št. 885/2006 o določitvi podrobnih pravil glede akreditacije (pdf, 173,7 KB)

Uredba Komisije (ES) št.1975/2006 o določitvi podrobnih pravil glede izvajanja kontrolnih postopkov (pdf, 96,2 KB)

Uredba Komisije (ES) št.1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 1698/2005 (pdf, 349,5 KB)

Smernice za akreditacijo (pdf, 175,6 KB)

Uredba Sveta (ES) št.1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP (pdf, 237,8 KB)

Uredba Sveta (ES) št.1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (pdf, 172,9 KB)