(ZAKLJUČEN) 4. JAVNI POZIV_ESRR

 ZAKLJUČEN 4 JAVNI POZIV ESRR

4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum objave: sreda, 10. 4. 2019

Rok za oddajo vlog: petek, 28. 6. 2019 (do 13. ure – v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja LAS DBK)

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina ter se bodo izvajale znotraj upravičenih naselij

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša, 597.955,27 EUR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov, za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Tematsko področje

Ukrep

Razpoložljiva sredstva (v EUR)

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

1.A: Razvoj in izvajanje novih podjetniških modelov in vzpostavitev podpornega okolja za razvoj podjetništva

92.096,24

1.C: Organizirati skupine ponudnikov in ustvariti pogoje za skupen nastop na trgu

170.180,26

VARSTVO OKOLJA

3.A: Zagotoviti kakovostno interpretacijo naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami

146.000,00

3.B: Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjševanje obremenjevanja okolja

89.678,77

VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN

4.A: Opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin za vključitev v družbo in na trg dela

100.000,00


Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na lasdbk@rc-nm.si, po telefonu: 041 317 177 (Jožica Povše) in 040 587 884 (Anja Jakše), vsak delovnik med 8.-15. uro. Za informacije osebno oz. za sestanek je potrebno predhodno poklicati. Zadnja vprašanja bodo možna do tri dni pred rokom za oddajo vloge [25. 6. 2019 - do 15. ure za telefonske informacije in do 23:59 za pisna vprašanja].


Razpisna dokumentacija: 
1. Javni poziv (.pdf): 4. Javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina
2. Navodila prijaviteljem za izdelavo in izvajanje operacij (.pdf): Navodila prijaviteljem
3. Vloga za prijavo operacije s prilogami (.doc): Vloga za prijavo operacije
- PRILOGA 1: Finančni načrt (.xls): Finančni načrt
4. NAVODILA ORGANA UPRAVLJANJA
5. Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in partnerjem
6. Oprema ovojnice (.doc): OVOJNICA

 


Drugi dokumenti: 
- Strategija lokalnega razvoja LAS DBK za programsko obdobje 2014–2020 (.pdf): Strategija lokalnega razvoja LAS DBK
BROŠURA: Povzetek strategije
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020
- Gradivo za pomoč pri prvem koraku k pripravi projekta: POVEZAVA Razpored ANIMACIJSKIH DELAVNIC za razvoj projektnih idej v okviru 4. javnega poziva ESRR:

DATUM KRAJ URA
Sreda, 8. 5. 2019

Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna

12. uri
Petek, 10. 5. 2019 Podjetniški inkubator Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto 12. uri
Torek, 14. 5. 2019

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

12. uri


Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Na želeno delavnico se prijavite na e-naslov anja.jakse@rc-nm.si.

Za individualno delo oz. tedaj, ko bo partnerstvo že postavljeno in znana projektna ideja, predlagamo, da nas pokličite in vam bomo individualno pomagali pri razvoju vaše projektne ideje oz. pri izpolnjevanju vloge ter določitvi vseh potrebnih prilog.  

VABILO na delavnice. 


clld_esrr


 


Nazaj na: Novice