Aktivnosti v Nerajskih lugih

Aktivnosti v Nerajskih lugih

V sklopu projekta "Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi", ki je bil potrjen na 2. javnem pozivu LAS DBK za izbor operacij za uresničevanje ciljev na problemskem območju Bele krajine, bo obiskovalcem omogočen lažji dostop in na inovativen način predstavljena učna pot Nerajski lugi. Na rastišču navadne rezike bo v nadaljevanju postavljen leseni podij in opazovalnica za ptice. Zaradi lažjega dostopa in ogleda Nerajskih lugov je v projektu predvidena košnja navadne rezike in čiščenje grmovne zarasti v Nerajskih lugih, kjer bo aktivno vključeno tudi lokalno prebivalstvo. Za boljšo interpretacijo Nerajskih lugov bodo izvedene delavnice, popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

V sredini meseca februarja smo že začeli z odstranjevanjem grmovne zarasti na območju Nerajskih lugov. Celotna aktivnost poteka pod nadzorom ZRSVN ter je podprta z vsemi soglasji oz. dovoljenji, ob soglasju lastnikov zemljišč ter z obveščanjem lokalnega prebivalstva preko lokalnih medijev.

Upravljavec Krajinskega parka Lahinja, RIC Bela krajina je odgovoren za nemoteno izvedbo aktivnosti, ki morajo biti končana v septembru letos.

Osnovni namen potekajočih del je ponovno vzpostaviti ekstenzivno kmetijsko rabo (pozna košnja mokrotnih travnikov) na območju Nerajskih lugov, se pravi rabo, ki na preostalih travniških površinah na tem območju še vedno poteka.

V okviru aktivnosti bomo opravili globinsko mulčanje le tistega dela lugov, kjer bo odstranjena grmovna zarast, in sicer z namenom, da se trajno uniči korenine hitrorastočih vlagoljubnih grmovnih in drevesnih vrst ter z namenom ponovne vzpostavitve nekdanje rabe – ekstenzivne pozne košnje. Prav tako se na to območje ne bo navažala zemlja ali zasajalo travnih mešanic, saj bi s tem lahko tvegali vnos tujerodnih / invazivnih rastlinskih vrst. Na območje, ki bo pomulčano, se bodo odložila semena s travnikov v neposredni bližini.

Ob zahodnem robu Nerajskih lugov je predviden lesen podest, namenjen osebnemu, lahko rečemo tudi »intimnemu« doživljanju vode v različnih pojavnih oblikah. Podest bo potekal ob zunanjem robu rastišča navadne rezike, tako da tudi pri krčenju zarasti za vzpostavitev tega podesta ni bil zmanjšan življenjski prostor te vrste, ampak je bil odstranjen grmovni pas, ki je ogrožal rastišče rezike.

Ob koncu podesta pa bo postavljena ptičja opazovalnice, v kateri bodo razstavljene fotografije ptic, ki prebivajo v Krajinskem parku Lahinja. V mesecu avgustu pa se bo ročno pokosilo območje rastišča navadne rezike in sicer v velikosti 0,5 hektara.

 

Pripravila:

Gregor Šmalcelj (RIC Bela krajina) in Matej Simčič (Zavod RS za varstvo narave)  


Nazaj na: Izvajanje projektov