Februar 2015 - Dopolnjen predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020

Februar 2015 Dopolnjen predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 2020

Koordinacijski odbor CLLD je na podlagi pripomb socialnih partnerjev pripravil odziv na pripombe in dopolnil predlog Uredbeo izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Uredba CLLD določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 (CCI 2014SI16M8PA001-1.3), ki ga je potrdila Evropska Komisija 30. 10. 2014, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim programom Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter določa vrste podukrepov CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uredba CLLD določa pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe za izvajanje ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje CLLD.

http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/281-5-2-2015-dopolnjen-predlog-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020


Nazaj na: Novice