Izvajanje pristopa CLLD v programskem obdobju 2021–2027

Izvajanje pristopa CLLD v programskem obdobju 2021 2027

Pristop CLLD se je v tudi v tem programskem obdobju izkazal kot eden ključnih instrumentov pri razvoju podeželja. Samo na območju LAS Dolenjska in Bela krajina je bilo za sofinanciranje iz sredstev CLLD odobrenih 45 projektov, objaviti pa nameravamo še dva poziva, in sicer ločeno za sredstva EKSRP in sredstva ESRR, tako da bo končno število projektov še višje.


Koordinacijskemu odboru CLLD so bile s strani LAS dane naslednje pobude:

 • v izvajanje CLLD 2021–2027 se vključi še evropski socialni sklad (ESS),
 • med skladi sodelujočimi pri izvajanju CLLD 2021–2027 se v skladu z evropskimi zakonodajnimi predlogom določi glavni sklad,
 • predlaga se povečanje razpoložljivih sredstev za CLLD/LEADER 2021–2027 po posameznih skladih,
 • predlaga se poenostavitev in poenotenje administrativnih in finančnih postopkov ter določitev enotnih pravil za izvajanje pristopa,
 • predlaga se razširitev območja oblikovanja LAS za področje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) oziroma se oblikujejo posebni LASi za črpanje sredstev ESPR.


Predvidena izhodišča pri izvajanju pristopa CLLD 2021–2027:

 • Pristop CLLD se bo v naslednjem programskem obdobju izvajal še naprej kot pristop »od spodaj navzgor« v okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS).
 • Pristop se bo izvajal na način »3 + 1«.
 • Pristop se bo izvajal poenoteno v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) → izvajanje bo poenoteno.
 • Iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) ločeno izvajanje. Pogajanja gredo v smeri, da bo mogoče pristop CLLD iz sredstev ESPRA mogoče izvajati na celotnem območju LAS. Torej bodo do sredstev upravičeni tudi ribogojci iz območja LAS DBK, ki do sedaj do sredstev niso imeli pristopa, ker na območju LAS ni bila dosežena potrebna kvota rib.


Razpoložljiva sredstva za izvajanje pristopa CLLD 2021–2021:

 • V okviru ESKRP se bo pristop CLLD izvajal kot LEADER, in sicer v okviru specifičnega cilja Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) Cilj 8 – Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom. Predvidena višina je 5% vseh razpoložljivih sredstev, vendar gredo pogajanja v smeri zviševanja odstotka.
 • ESPRA ima svoj Operativni program. Pristop CLLD bo ena izmed prioritet programa, zato bo temu primerno dodeljena tudi višina sredstev.
 • V okviru kohezijske politike ESRR in ESS se bo pristop CLLD izvajal v okviru Cilja 5 – Evropa bližja državljanom. Predvidena višina sredstev je ESRR 1% in ESS 1%. Predlog Svet regije JV Slovenije je, da se za izvajanje pristopa CLLD nameni iz kohezijskih sredstev 4%.


V razpravi so naslednji dokumenti:

 • Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027
 • Strateški načrt za izvajanje skupne kmetijske politike po letu 2020

http://program-podezelja.si/sl/skupna-kmetijska-politika-po-2020/javna-razprava 

 

Aktivnosti LAS Dolenjska in Bela krajina so usmerjene:

 • V spremembo definicije podeželja, ki določa, »da bo sklad EKSRP predvidoma podpiral projekte na podeželju, ki obsega vsa naselja z manj kot 10.000 prebivalci in v katerih je delež kmetijskih gospodarstev, glede na vsa gospodinjstva v tem naselju, višji kot 15%«. Z dikcijo 15% se zmanjšuje število upravičenih naselij. Zavedati se moramo, da je podeželje veliko več kot le kmetijstvo in kmetstvo. Vključuje delovna mesta, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo…. V zvezi s tem LAS DBK že pripravlja seznam naselij, ki z upoštevaje nove omejitve ne bodo upravičena do financiranja iz sredstev EKSRP. S seznamom bomo MKGP s preverjenimi podatki opozorili na anomalijo, ki lahko nastane z upoštevanjem spornega pravila. Sodelovali smo tudi pri pripravi pisma, ki ga bo DRSP kot zastopnik LAS, poslalo na vsa sodelujoča ministrstva.
 • V zvišanje odstotka sredstev, ki bodo namenjena za izvajanje pristopa CLLD iz kohezijske politike. Trenutno predviden 1% sredstev ne dosega niti višine sredstev, ki so bila iz kohezijske sredstev namenjena za izvajanje pristopa CLLD v tekočem programskem obdobju. Glede na sedanje videne strateške usmeritve, bodo v naslednjem programskem obdobju EU sredstva namenjena predvsem za financiranje večjih strateških razvojnih projektov. Načrtovalci razvojnih politik se vse bolj nagibajo pristopu od »zgoraj navzdol«. Projekti mestnih občin (naselij) in funkcionalnih urbanih naselij se bodo financirali iz centralnih teritorialnih naložb (CTN). Manjše občine te možnosti ne bodo imele, zato je zanje mehanizem CLLD še toliko bolj pomemben.
   

Iz sredstev ESRR so bili v tem programskem obdobju na območju LAS DBK financirani projekti: Hiša dobrot Bele krajina, urejalo se bo območje ob Radulji, Šentjernejska učna pot, Izvir cvička, EKO-UP Kreativni center ekološko-ustvarjalnega podjetništva Mirna. Poleg investicijskih projektov so pomembni tudi projekti na področju samooskrbe Dobrote Dolenjske (certificiranje lokalnih ponudnikov), Zakladi Bele krajine (povezovanje ponudnikov z območja Bele krajine), razvoj turistične ponudbe Akademija inovativnega turizma; E-bike Bela krajina; projekti na področju mobilnosti E-mobilna Metlika, Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost-Novo mesto.

Doseženi rezultati znotraj izvedenih projektov so najboljši dokazi o uspešnosti programa in tudi najučinkovitejše orodje za njegovo promocijo. Zato prosimo vse vključene, da o tem seznanjajo javnost, v medijih navajajo pravi vir financiranja in so pozorni pri pripravi strateških dokumentov za naslednje programsko obdobje.


EKIPA LAS DBK


Nazaj na: Novice