LAS DBK pripravil 5 novih projektov sodelovanja

LAS DBK pripravil 5 novih projektov sodelovanja

LAS Dolenjska in Bela krajina se je aktivno vključila v pripravo projektov s katerimi je kandidirala na 6. Javnem razpisu za podukrep 19.3 – priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, z rokom oddaje 14. 2. 2022. Pripravljenih je bilo pet (5) projektov, LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) je vodilna partnerica v dveh od teh.

LAS DBK je takoj po objavi javnega razpisa v mesecu decembru, na svoji spletni strani objavila poziv, s katerim je povabila k sodelovanju zainteresirane ekološke kmete in ostale ekološke deležnike. Obvestilo je bilo objavljeno na družbenih omrežjih, za pomoč pri širjenju informacij pa smo zaprosili tudi občine in Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. Povabilo smo v začetku meseca januarja dodatno oglaševali tudi na radijski postaji.

Pri pripravi projektov je LAS DBK zasledovala cilje strategije »Od vil do vilic« in zahtevi po vključitvi EKO deležnikov, kot ključne ciljne skupine upravičencev do črpanja sredstev iz navedenega razpisa. V skladu z razpisnimi pogoji so morali ti predstavljati 30 % partnerstva. Pri pripravi projektnih predlogov je LAS DBK sodelovala z ostalimi LAS v Sloveniji. Spletli smo zelo široko partnerstvo, v katero smo vključili skoraj vse slovenske regije od Posočja, Krasa, Gorenjske, Zasavja, Goričkega in Haloz. Vse vključene LAS v projektih so morale slediti skupnemu cilju (razvoj novih storitev in izdelkov, povezovanje ponudkov, zmanjševanju obremenjevanje okolja, vključevanje ranljivih ciljnih skupin). V projektih so nujno potrebne skupne vsebine, ki so povezane s prenosom dobrih praks med LAS. Projekti so v višini 85 % sofinancirani iz sredstev EKSRP, najvišji znesek sofinanciranja je 100.000,00 EUR.

Pomemben kriterij je tudi vključenost partnerjev iz drugih EU držav oz. tretjih držav. Pri tem smo izkoristili že dobro vzpostavljene kontakte iz preteklih let. Povezali smo se z Zvezo ekoloških proizvajalcev Makedonije (referenčna partnerska organizacija z izkušnjami transnacionalnih projektov Interreg) in LAS Čačak – Gornji Milanovac Srbija (s strani srbske vlade priznane LAS). Z obema partnerskima institucijama smo podpisali pismo o nameri in partnersko pogodbo o sodelovanju pri razvoju projektnih vsebin.

 

1. Zdrava prehrana za starostnike

Naziv projekta:

ZDRAVA PREHRANA ZA STAROSTNIKE

Vodilni partner/sodelujoče LAS:

Vodilni partner LAS Loško Pogorje,

 • LAS Goričko,
 • LAS DBK.

Aktivnosti v projektu:

 1. Vodenje in koordinacija.
 2. Naložba v nakup opreme za razvoj novih produktov in storitev (razvoj novih EKO produktov in storitev).
 3. Aktivnosti za izobraževanje ponudnikov in potrošnikov (o pomenu zdrave ekološko pridelane hrane s poudarkom na prehrani starostnikov).
 4. Osveščanje o prilagoditvi kmetijstva na okoljske in podnebne spremembe (poudarek bo dan na živinoreji).
 5. Povezovanje ponudnikov, predelovalcev in potrošnikov (oblikovanje mreže živinorejcev, pridelovalcev mlečnih izdelkov, skupno kmetovanje, ustvarjanje kratkih dobavnih verig pridelovalec - potrošnik).
 6. Izmenjava izkušenj (ogled samooskrbnih bivalnih enot za    starostnike na območju LAS Loško Pogorje in LAS Goričko, možnosti za prenos na območje LAS DBK).
 7. Promocijske aktivnosti.

Partnerji LAS DBK pri izvedbi projekta:

LAS DBK,
EKO KMETIJA ŽAGAR,
EKO KMETIJA ZAGORC.

 

2. Veriga eko zelišč od Dolenjske do Krasa

Naziv projekta:

VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA (delovni naslov)

Vodilni partner/sodelujoče LAS:

Vodilni partner LAS Dolenjska in Bela krajina,

 • LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe,
 • LAS Stik,
 • LAS Brkinov in Krasa,
 • LAS Čačak – Gornji Milanovac.

Aktivnosti v projektu:

Pilotne investicije v okviru posameznih lokalnih tržnic:

 1. Vodenje in koordinacija.
 2. Naložba v nakup opreme za razvoj novih produktov in storitev (delo na razvoju novih produktov – bezgove tinkture in izdelava ektstrata iz ameriškega slamnika, vzpostavitev Učnega vrta ekoloških zelišč). Kupljena oprema bo tudi na razpolago kot učna oprema, ki bo dana tudi v uporabo mreži kooperantov oblikovani znotraj projekta.
 3. Aktivnosti za izobraževanje ponudnikov in potrošnikov (na temo pridelave ekoloških zelišč in njihove uporabe v prehrani  in ostalih produktih).
 4. Izobraževanja o pozitivnem vplivu ekološkega kmetovanja na podnebne in okoljske spremembe.
 5. Povezovanje ponudnikov, predelovalcev v mrežo eko pridelovalcev zelišč – najmanj 10 pridelovalcev/predelovalcev, ki bodo animirani za gojenje zelišč in nadaljnjo izdelavo produktov po postopkih razvitih znotraj projekta.
 6. Izmenjavo znanja in izkušenj (prenos dobrih praks, že v času izvedbe projekta bodo vzpostavljene bodoče poslovne povezave med deležniki znotraj projekta. 

Partnerji LAS DBK pri izvedbi projekta:

LAS DBK, 

Grm Novo mesto - Center Biotehnike in turizma,

Orantur d.o.o.

 

3. Veriga EKO semen

Naziv projekta:

VERIGA EKO SEMEN

Vodilni partner/sodelujoče LAS:

Vodilni partner: LAS Dolenjska in Bela krajina

 • LAS Gorenjska Košarica,
 • Zveza ekoloških proizvajalcev Makedonija.

Aktivnosti v projektu:

 1. Vodenje in koordinacija projekta.
 2. Naložba v nakup nove opreme za vzpostavitev Semenske banka na območju LAS DBK in oprema za potrebna za pridelavo ekoloških semen.
 3. Aktivnosti za izobraževanje ponudnikov in potrošnikov  (avtohtona semena, večja odpornost na podnebne spremembe, manjša uporaba gnojil, s tem pa tudi manjše onesnaževanje podtalnice).
 4. Razvoj novih produktov – namazov iz semen (fižol, grah) iz ekološke pridelave; pilotna izdelava namazov. Kulinarična delavnic o izdelavi namazov.
 5. Delavnice na temo osveščanja o pomenu ekološke pridelave za ohranjanje biotske raznolikosti projektnega območja, prikazi na terenu  - vključene kmetije v projekt.
 6. Aktivnosti za oblikovanje kooperative eko  pridelovalcev – 10 kmetij na katerih bo izvedena pilotna zasaditev, s sprotno evalvacijo rasti, v nadaljevanju žetve, in selekcije (semenski material, predelava); pilotno zasajena travišča.
 7. Izmenjava znanja in izkušenj med partnerskimi leti – v projektu je vključen neposreden prenos znanja in izkušenj z že vzpostavljeno gensko banko na območju Gorenjske na območje Dolenjske in Bele krajine, izdelane pa bodo tudi skupne smernice za ekološko pridelavo. 

Partnerji LAS DBK pri izvedbi projekta:

LAS DBK,

Grm Novo mesto - Center Biotehnike in turizma

EKO kmetija Matjaž Strojin,

EKO kmetija Matjaž Zagorc.

 

4. Iz drobnice

Naziv projekta:

IZ DROBNICE 

Vodilni partner/sodelujoče LAS:

Vodilni partner LAS Dolina Soče

 • LAS DBK,
 • LAS Loško pogorje,
 • LAS  Zgornje Savinjske in Šaleške doline,
 • LAG Regionalcooperation Unterkärnten.

Aktivnosti v projektu:

 1. Vodenje in koordinacija.
 2. Naložba v nakup opreme za razvoj novih produktov in storitev (izdelki iz mleka in mesa drobnice).
 3. Aktivnosti za izobraževanje ponudnikov in potrošnikov (nadgradnja obstoječega znanja rejcev s pomočjo tujih strokovnjakov, osveščanje potrošnikov o kakovosti mesa in mlečnih izdelkov iz drobnice).
 4. Delavnica o pomenu reje drobnice za ohranjanje biodiverzite krajine na območju Bele krajine, tudi z vidika zmanjševanja na podnebne in okoljske spremembe).
 5. Aktivnosti za povezovanje rejcev v skupine, ustvarjanje kratkih dobavnih verig med rejci in predelovalci, razvoj partnerskih kmetij.
 6. Izmenjava izkušenj (organiziranost rejcev – dobra praks LAS Dolina Soče, ogled proizvodnje sladoleda LAS, skupna mobilna klavnica), možnosti v implementacijo na območje LAS DBK).

Partnerji LAS DBK pri izvedbi projekta:

LAS DBK,
EKO kmetija Ciril Totter,
EKO kmetija Vučji ogrizek - Izidor Grabrijan.

 

5. Od biotsko raznovrstnih travišč do krožnika

Naziv projekta:

OD BIOTSKO RAZNOVRSTNIH TRAVIŠČ DO KROŽNIKA

Vodilni partner/sodelujoče LAS:

Vodilni partner LAS HALOZE

 • LAS DBK
 • LAS Zasavje

Aktivnosti v projektu:

DS1: Vodenje in koordinacija

 

DS2: Spodbujanje trajnosti ekološke pridelave hrane po strategiji od vil do vilic

(Organizacija dogodka »Teden Gorjanske govedine«, Izdelava zloženke za promocijo ekološkega kmetovanja…)

 

DS3: Z inovacijami prilagajanje na podnebne spremembe pri proizvodnji hrane

 

DS4: Aktivnosti za spodbujanje okoljske trajnosti

(Oblikovanje trajnostnih turističnih produktov, naložba v električna gorska kolesa za razvoj trajnostnega turizma, Inovativna ležišča iz suhih travišč…)

 

DS5: Aktivnosti namenjene ranljivim skupinam

(Izvedba 5-dnevnega tabora za mlade na Gorjanskih košenicah, …)

 

DS6: Krepitev zmogljivosti LAS na območju

 

DS7: Prenos dobrih praks med LAS

Partnerji LAS DBK pri izvedbi projekta:

Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto, Društvo Gorjanske Košenice, Matjaž Zagorc - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 


Nazaj na: Novice