Pridružite se skupščini LAS DBK 2023–2027

Pridružite se skupščini LAS DBK 2023 2027

Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Dolenjska in Bela krajina 2027

V skladu z določili Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, objavljeni v Ur. l. RS 161/22, dne 23. 12. 2022,  Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina pričenja s postopki konstituiranja LAS in v nadaljevanju k izdelavi Strategije lokalnega razvoja LAS Dolenjska in Bela krajina do leta 2027.  V svojem 15 letnem delovanju  je LAS DBK pridobila več kot 6,5 mio EUR evropskih sredstev, s katerimi je bilo realiziranih 110 projektov. Program s kombinacijo obeh strukturnih skladov, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), prispeva k realizaciji skupnih ciljev zapisanih v Strategiji LAS DBK.  V dveh  programskih obdobjih smo s pomočjo sredstev razvijali nove vsebine na področju podjetništva, urejanja javnih površin, ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter socialnih programov.   

K sodelovanju vabimo vse dosedanje aktivne člane Skupščine LAS DBK in nove člane, ki jih delovanje lokalne akcijske skupine zanima. V LAS se lahko vključijo predstavniki  javnih  in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem in izpostavo na območju občin Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, MO Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarjeških Toplic. Člani LAS so lahko predstavniki občin, javnih zavodov in drugih javnih institucij, podjetij, kmetov ter drugih ekonomskih institucij. Pridružijo se lahko zainteresirani posamezniki, kmečke žene, mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je odprto, prostovoljno in za vse člane brezplačno (razen za lokalne skupnosti).

Pravice članov LAS so:

 • voliti in biti voljeni v organe LAS,
 • razpravljati in glasovati na sejah Skupščine,
 • aktivno sodelovati pri delu LAS in predlagati zadeve v obravnavo organom LAS,
 • prejeti odgovor na podano pobudo ali vprašanje v zvezi z delom in poslovanjem LAS,
 • sodelovati pri pripravi, spreminjanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
 • uresničevati svoje interese povezane s cilji LAS in
 • biti seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS,
 • biti seznanjeni z vsemi drugimi informacijami povezani z LAS.

 

Obveznosti članov LAS so:

 • spoštovati to pogodbo, druge splošne akte LAS in sklepe organov LAS,
 • skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljati materialne pogoje za delovanje LAS in skrbeti za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja,
 • redno poravnati obveznosti (velja za občine članice LAS),
 • obvestiti LAS o spremembi svojih kontaktnih podatkov in morebitnem nasprotju interesov,
 • posredovati LAS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
 • vzdržati se dejanj, ki bi kakorkoli škodovala ali bi lahko škodovala interesom LAS, njenim ciljem ali njenim članom in
 • varovati ugled LAS.

Uredba CLLD o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 se nahaja na spodnji povezavi.

 

Pristopna izjava za članstvo v Skupščini LAS DBK se nahaja tukaj.

 

Za vse zainteresirane potencialne člane bomo organizirali spletno predstavitev o delovanja LAS. V nadaljevanju vas bomo povabili k podpisu Pogodbe o oblikovanj LAS.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov: lasdbk@rc-nm.si ali na naslov:
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
LAS Dolenjska in Bela krajina,
Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.


Nazaj na: Novice