Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 2020

V Uradnem listu RS, št. 72/2017, je bila 15. 12. 2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (krajše Uredba CLLD), v programskem obdobju 2014–2020. Uredba je dostopna na tej povezavi.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij, naloge LAS, pogoje upravičenosti ter pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).

Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve s spremembo Zakona o kmetijstvu (postopek spreminjanja operacij), ter spremenjenimi predpisi Evropske unije (spremenjena kontrolna uredba 809/2014/EU). V uredbi se podrobneje opredeljuje upravičene stroške in upravičence, najvišje priznane vrednosti za posamezne vrste stroškov ter opredeljuje poenostavljene oblike obračunavanja stroškov. Poleg tega se določa tudi formula za porazdelitev neodobrenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vključuje nekaj manjših tehničnih popravkov.

V okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« ter podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« bodo po novem stroški izvajanja promocije omejeni na največ 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije, promocijo pa bo mogoče izvajati tudi izven območja lokalne akcijske skupine. Do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije se omejujejo tudi stroški vodenja in koordinacije operacije. Pri operacijah sodelovanja lokalnih akcijskih skupin bodo poleg LAS lahko upravičenci tudi drugi lokalni akterji, ki izvajajo strategijo.

V okviru najvišjih priznanih vrednosti se določijo posamezne vrste stroškov, pri katerih ob vlogi oziroma zahtevku ne bo potrebno predložiti treh tržno primerljivih ponudb, kot so npr. stroški, ki so regulirani, stroški že zaposlenega osebja, stroški prispevka v naravi ipd. Za upravičen strošek, ki ne presega višine 2.000 eurov, lahko upravičenec namesto tržno primerljive ponudbe predloži eno vabilo k dajanju ponudb, cenik ali oglas iz kataloga. Za operacije v skupni višini do 5.000 eurov upravičenih stroškov pa bo ARSKTRP za sklad EKSRP višino stroškov določila na podlagi zaprte finančne konstrukcije operacije.

V okviru podukrepa 19.4 »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« se uvaja standardni strošek na enoto v obliki fiksne urne postavke za stroške osebja, zaposlenega pri vodilnem partnerju. Prav tako se posredni stroški določajo kot pavšalni znesek v višini 15 odstotkov upravičenih neposrednih stroškov osebja. S tem se poenostavi tako obračun stroškov vodilnega partnerja, priprava zahtevkov za povračilo stroškov, kakor tudi posledično izvedba kontrole teh zahtevkov.


Nazaj na: Novice