Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013

Uredba o ukrepih 1 3 in 4 osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 2013
Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013) v letih 2011–2013 (v nadaljevanju: uredba). Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 28. 
Uredba določa vrste ukrepov, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičence, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za pridobitev sredstev, merila za izbor, postopke za izvajanje posameznih ukrepov, nadzor nad izvajanjem ukrepov, višino sredstev ter finančne kriterije za posamezne ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007–2013 in sicer za obdobje 2011–2013.

- http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201128&stevilka=1369

Nazaj na: Novice