Člani LAS DBK

Člani LAS DBK so hkrati člani Skupščine kot najvišjega organa LAS DBK 2014-2020. Seznam članov je objavljen na POVEZAVI.

Člani LAS Dolenjska in Bela krajina aktivno sodelujejo pri:

 • animiranju okolja na območju LAS DBK;
 • oblikovanju skupnih razvojnih ciljev podeželja in urbanih središč ter
 • izboru najkvalitetnejših projektov, ki bodo prispevali k uresničitvi teh ciljev in bodo upravičeni do sofinanciranja s sredstvi CLLD.

Članstvo v LAS DBK temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu in enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov. Vanj se lahko vključi vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS DBK. Vključitev v LAS DBK predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnemu razvoju območja.

Član LAS DBK lahko postane:

 • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS DBK,
 • pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS DBK,
 • nevladne organizacije, ki delujejo na območju LAS DBK,
 • fizična oseba, ki mora biti polnoletna in ima stalno prebivališče na območju LAS DBK,
 • pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS DBK

Članstvo v LAS DBK sestavljajo:

 • ustanovni člani (podpisniki pogodbe),
 • novi/pristopni člani, ki naknadno pristopijo k pogodbi.

V LAS DBK lahko kadarkoli pristopijo novi člani:

 • iz javnega sektorja: lokalne skupnosti (občine), javni zavodi, agencije, skladi in druge javne institucije,
 • iz gospodarskega sektorja: gospodarske družbe, samostojni podjetniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti,
 • organizacije civilne družbe in fizične osebe: nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki.

Oseba, ki želi naknadno pristopiti, posreduje vodilnemu partnerju pristopno izjavo, v kateri izjavlja, da vstopa v LAS DBK in ter sprejema pravice in obveznosti članov.

Novi člani pristopijo k LAS DBK s podpisom pristopne pogodbe, ki je vsebinsko smiselno usklajena z ustanovno pogodbo. Pristopno pogodbo podpišeta pooblaščenec LAS DBK, ki je predsednik upravnega odbora, in novi član na osnovi sklepa Upravnega odbora LAS o vključitvi novega člana.


PRISTOPNA IZJAVA