Strategija LAS DBK 2021–2027

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je pripravila Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021–2027. Strategija je temeljni dokument za izvajanje pristopa LEADER/CLLD – "Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost" in je bila izdelana na osnovi zaključkov izvedenih delavnic na celotnem območju, prejetih idejnih predlogov projektov in usmeritev strateških dokumentov. Dokument je bil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslan 25. julija 2023, do konca leta je bila strategija po navodilih dopolnjena in usklajena.   

Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina je nato 18. januarja 2024 prejela odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero so odobrena sredstva za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Dolenjska in Bela krajina 2021–2027 v višini 4,073 milijonov evrov, in sicer 2,256 milijonov evrov iz sredstev EKSRP in 1,817 milijonov evrov iz sredstev ESRR. Denar bo namenjen za sofinanciranje petih ukrepov - razvoj zelene ekonomije in diverzifikacija kmetijskih gospodarstev; razvoj lokalnega podjetništva; vlaganja v manjšo infrastrukturo in storitve za krepitev kvalitete življenja na podeželju; manjše naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine; programi za socialno vključujočo in solidarno družbo.

 

STRATEGIJA

 


Priprava Strategije LAS DBK  

LAS DBK je sklicala 10. Korespondenčno sejo Skupščine LAS DBK dne 15. 2. 2023. Glavni točki seje sta bili potrditev Aneksa 1 k Pogodbi o ustanovitvi in delovanju lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (Pogodba LAS DBK) ter Aneksa 8 k Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina.

Dne 4. 5. 2023 je LAS DBK prejela odločbo, št. 33151-23/2023/9, s katero MKGP ugotavlja, da ima LAS DBK:

 • vzpostavljeno oz. delujočo LAS v skladu s 6. in 7. členom Uredbe,
 • vzpostavljeno delovno mesto pri vodilnem partnerju,
 • vzpostavljeno oziroma delujočo spletno stran,
 • ter aktivno pisarno na območju LAS.

Pogodbeno partnerstvo LAS Dolenjska in Bela krajina (v nadaljevanju LAS DBK) bo tudi v programskem obdobju nadaljeval s svojim delom v enaki sestavi in z istim vodilnim partnerjem. V partnerstvo je vključeno območje 12 občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, MO Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Šentrupert.

Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) je nastala na osnovi prepoznanih potreb in potencialov na območju LAS DBK, v sodelovanju javnega, zasebnega in civilnega sektorja.

Za oblikovanje ukrepov znotraj SLR so bile izvedene delavnice, okrogle mize in individualna srečanja, zbrani pa so bili tudi idejni predlogi projektov. Pri tem je bilo upoštevano osnovno načelo pristopa CLLD, po katerem mora razvojni dokument nastati po principu od »spodaj navzgor«. Ukrepi Strategije sledijo cilju Strateškega načrta kmetijske politike 2021–2027, in sicer cilju SO8 ter Operativnemu programu kohezijske politike, cilju 5.

KRONOLOGIJA IZVEDENIH AKTIVNOSTI:

AKTIVNOST

OPIS IN PRILOGE

DATUM

SODELUJOČI           

 

 

Skupščina LAS DBK 2021–2027

Na 10. seji je Skupščina potrdila Sklep št. 5, kjer so člani Skupščine LAS DBK potrdili vsebino Aneksa št.8/2023 k Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja in partnerske institucije ter Sklep št. 6, kjer so pooblastili vodilnega partnerja Razvojni center Novo mesto, da izvede vse potrebne aktivnosti za pridobitev statusa lokalne akcijske skupine in da prične z izdelavo Strategije lokalnega razvoja LAS DBK 2027 (ZAPISNIK).

 

 

   15. 2. 2023

 

 

 

Oblikovanje tematskih področij SLR LAS DBK

S predstavniki strokovnih institucij so bila izvedena 4 srečanja:

 • Spletno srečanje s strokovnimi institucijami s področja naravne in kulturne dediščine (Prisotni, zapisnik).
 • Spletno srečanje s predstavniki in strokovnjaki s področja kmetijstva (Prisotni, zapisnik).
 • Spletno srečanje s predstavniki NVO in strokovnimi institucijami s področja socialnega varstva (Prisotni, zapisnik).
 • Srečanje z nosilci podpornega okolja za razvoj podjetništva (start up, socialno podjetništvo).

 

 6. 3. 2023

 7. 3. 2023

 

 8. 3. 2023

 10. 3. 2023

 

Javni zavod, občine, NVO, izobraževalne inštitucije, razvojne inštitucije.

 

Delavnice za izdelavo SWOT analize in opredelitev potreb in priložnosti

Izvedenih je bilo 8 delavnic razporejenih po celotnem območju LAS DBK:

 

 

 9. 3. 2023

 15. 3. 2023

 16. 3. 2023

 

 21. 3. 2023

 27. 3. 2023

 4. 4. 2023

 

 12. 4. 2023

20. 4. 2023

 

 

 

 

 

Fizične osebe,

razvojne institucije,

NVO,

javni zavodi

 

Delavnica z mladimi za prepoznavanje njihovih potreb in možnosti za zadovoljitev teh iz sredstev CLLD

Delavnica z mladimi za iskanje priložnosti na podeželju, s ciljem, da čim več mladih najde svojo podjetniško priložnost na podeželju in si tam tudi ustvari svojo družino.

 

 

10. 5. 2023

 

 

           Mladi

Zbiranje idejnih predlogov za oblikovanje ukrepov, kazalnikov in izdelavo finančnega okvira

Javni poziv za zbiranje projektnih predlogov z obrazcem je LAS DBK dne 12. 4. 2023 objavila na spletni strani LAS.

Prejetih je bilo 71 predlogov, ki jih je LAS DBK uporabila za oblikovanje ukrepov, kvantificiranje kazalnikov in izdelavo finančnega okvira za oba sklada.

12. 4. 2023

Predlogi LAS zbrani s strani javnega sektorja, zavodov, razvojnih institucij in pravnih oseb.

Sodelovanje na posvetih, okroglih mizah za oblikovanje aktivnosti znotraj ukrepov

Aktivno sodelovanje predstavnikov LAS DBK s ciljem iskanja potencialov na podeželju:

 • Okrogla miza (zoom) na temo potenciali NVO na območju JVS (Organizator UNI LJ)
 • Okrogla miza na temo ekološkega kmetovanja v okviru foruma Ekološko kmetovanje v JV Sloveniji (Zveza društev ekoloških kmetov)
 • Okrogla miza na temo mreženja ponudnikov v Beli krajini (Organizator RIC Bela krajina).
 • Okrogla miza na temo povezovanja NVO in institucionalna pomoč v primeru potreb dolgotrajne oskrbe in paliative - vključevanje ranljivih ciljnih skupin, predvsem socialno izključenih.
 • Okrogla miza na temo dostopnosti in oviranosti za ranljive ciljne skupine EUGreen week.(Organizator Zavod Brezovir, v okviru EU Green week) – vključevanje ranljivih ciljnih skupin, predvsem gibalno oviranih v program CLLD.

Okrogla miza na temo kmetovanje kot okolje za izvajanje različni terapevtskih dejavnosti (Organizator Fakulteta za zdravstvene vede UNI NM).

 

 

1. 2. 2023

 

2. 2. 2023

 

 

2. 3. 2023

 

17. 3. 2023

9. 6. 2023

15. 6. 2023

NVO,

fizične osebe -  kmetje,

pravne osebe, razvojne institucije, ranljive ciljne skupine.

Individualna srečanja za preveritev projektnih idej

Ostala delavna srečanja za oblikovanje potreb:

 • Delovno srečanje s predstavniki Vaškega središča Dobliče na temo Pametnih vasi (aktivnosti za ureditev vasi Grič).
 • Sestanek DSO Metlika na temo čezmejno sodelovanje socialno varstvenih institucij.
 • Sestanek DSO Novo mesto na temo integrirana oskrba starejših.
 • Sestanek Gače d.o.o. na temo nadaljnji razvoj športnih aktivnosti na Gačah in povezovanje s čezmejnimi turističnimi ponudniki (HR Platak).

Sestanek s predstavniki Občine Črnomelj na temo razvojne vsebine Občine.

 

6. 3. 2023

14. 4. 2023

24. 5. 2023

11. 5. 2023

 

26. 5. 2023

Fizične osebe, javni zavodi,

pravne osebe,

občine

Delavnica za preveritev ukrepov, kazalnikov in finančnega okvira

Delavnica za preveritev ukrepov in kazalnikov je bila izvedena na spletu (Zoom).

20. 6. 2023

Občine,

javni zavodi, razvojne institucije

Sklic Upravnega odbora LAS DBK za sprejetje SLR LAS 2027

Seja Upravnega odbora LAS DBK za sprejetje Strategije LAS DBK do 2027. Zapisnik 22. seje Upravnega odbora.

18. 7. 2023

 

Potrditev SLR LAS DBK na Skupščini LAS DBK 2027

Seja Skupščine LAS DBK za potrditev Strategije LAS DBK do 2027. Zapisnik 11. seje Skupščine.

18. 7. 2023