Iz drobnice

 
LAS Dolenjska in Bela krajina je z vodilno partnerico projekta LAS Dolino Soče in še z dvema lokalnima akcijskima skupinama LAS Loško pogorje in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline uspešno kandidirala na 6. javnem pozivu za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS. Vrednost celotnega projekta je 521.671,18 EUR z DDV,  višina sofinanciranja 390.062,93 EUR oz. 85% upravičenih stroškov brez DDV.


motiv_jpg 1

Partnerji:

  • LAS Dolenjska in Bela krajina s partnerji Ciril Totter – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; Izidor Grabrijan – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; Razvojni center Novo mesto d.o.o.
  • LAS Doline Soče s partnerji Društvo rejcev drobnice Bovške; Občina Bovec; Društvo upokojencev Bovec; Ekološka kmetija Cuder,  Tine Cuder in Domen Černuta – nosilec dopolnilne dejavnosti; Posoški razvojni center.
  • LAS   Loško pogorje s partnerji Društvo rejcev drobnice Škofja Loka; Kmetija Škunder, Janez Bogataj, ekološka kmetija; Kmetija Pr Andrejc; Razvojna agencija Sora d.o.o.
  • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške dolina s partnerji Klemen Matk – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; Ekološka kmetija Klemen Petek; Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma.
  • LAG Regional cooperation of lower Carinthia Avstrija

Cilj projekta:
Projekt se bo izvajal na območju 4 lokalnih akcijskih skupin, ki  geografsko niso povezana, imajo različne pogoje kmetovanja, kar velja tudi za rejo drobnice. To za projektno partnerstvo predstavlja svojstven izziv, saj se bodo partnerji znotraj operacije soočali z različnimi praksami. Skupna točka vključenih območij je prepoznana tradicija ovčereje, a tudi na teh območjih manjši tropi vztrajno izginjajo in posledično izgubljajo  tradicijo, škoda se opazi tudi pri pogledu na vse bolj zaraščeno kulturno krajino, ki je posledica opuščanja reje drobnice.  

Cilj projekta  je razviti nove produkte in storitve, ki so povezani z rejo drobnice. Cilje bomo poskušali doseči z aktivnostmi: investicije, izmenjava znanj in izkušenj ter implementacije novih praks. Partnerji LAS bodo na osnovi pridobljenih rezultatov in znanj pristopili k izdelavi skupnega dokumenta, v katerem bodo opisane izkušnje dobrih praks dobljenih v okviru projekta in predstavljena nova spoznanja. Npr. predstavljene izkušnje z zagonom in trženjem linije za sladoled iz kozjega mleka; postopki predelave mesa; vključevanje v obstoječe in bodoče regijske blagovne znamke - Bovški sir, blagovna znamka Bele krajine;  predstavitev novih receptur izdelkov.

 

Aktivnosti v projektu:

  • Naložbe v razvoj drobnice (pilotna nabava mobilne hladilnice za prevoz živil;  nakup opreme za predelavo mleka/mesa in izdelavo mlečnih in mesnih izdelkov; nakup linija za sladoled; nakup opreme za sušenje in shranjevanje  sena; urejanje površin in dostopov za kakovostno rejo drobnice,
  • Izobraževanje o drobnici in dvig prepoznavnosti:  ozaveščevalne in predstavitvene aktivnosti za izdelke drobnice  za potrošnike in strokovno javnost; razvoj in dodelava celostne podobe za zaščitene izdelke drobnice; ozaveščanje potrošnikov; drobnica in gastronomija.
  • Razvoj novih produktov – sladoled iz kozjega mleka, eko konditorski izdelki iz sirotke; jogurtov; mesnih izdelkov.
  • Izmenjava izkušenj in prenos znanja med sodelujočimi LAS -izdelava dokumenta prenos znanja in razvitih praks razvitih v projektu med vse sodelujoče LAS; sodelovanje na regijskih posvetih in regijskih dogodkih izvedenih  v okviru projekta.

 

Vrednost projekta LAS DBK:

   100.672,85 EUR

Višina sofinanciranja:

   84.307,17 EUR                

Terminski plan izvedbe:

 

   I. faza do  31. 05. 2023
   II. faza do  29. 11. 2024

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

 

https://las-dbk.si/site/assets/files/1749/las_rc_eksrp-1.jpg