Z roko v roki do kakovostne prehrane

Projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane je bil prijavljen v okviru razpisa na podukrepu 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S predlagano projekta  želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki).


Rezultati projekta: 
- Izdelan vzorec razpisne dokumentacije za prehrambene izdelke: povezava
- Mentorski program za podeželske krožke: povezava
- Analiza lokalne ponudbe živil: povezava 
- Analiza naročanja hrane v javnih zavodih: povezava 
- Elaborat o ponudbi lokalno pridelanih živil in potrebah javnih zavodov po živilih na območju LAS DBK: povezava


Aktivnosti LAS DBK v projektu so:

 • Aktivnosti 1: Sodelovanje z javnimi ustanovami
  1. Analiza obstoječega stanja in povpraševanje javnih ustanov
  2. Usposabljanje za izvedbo javnega naročila
  3. Optimizacija dela v povezavi s prehrano
  4. Izobraževanje in osveščanje javnih ustanov
 • Aktivnost 2: Sodelovanje z lokalnimi ponudniki

2.1 Analiza pridelovalcev

2.2 Animacija ponudnikov za povezovanje in izdelava setvenih načrtov

 • Aktivnost 3: Povezovanje lokalnih ponudnikov in javnih ustanov

3.1 Oblikovanje poslovnega modela

3.2 Oprema in vzpostavitev Izobraževalnega podeželskega centra Breg 1

 • Aktivnosti 4: Promocija projekta
 • Aktivnost 5: Koordinacija in vodenje projekta

 

Partnerji projekta: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Notranjska, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS med Snežnikom in Nanosom.

Skupna vrednosti aktivnosti LAS DBK: 115.655,32 EUR

Sofinanciranje CLLD (85%): 88.442,42 EUR

Trajanje projekta 1. 10. 2018 - 31. 5. 2021Povezave:
- Program razvoja podeželja - PRP: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

 Za vsebino na spletni strani LAS Dolenjska in Bela krajina je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina, ki jo zastopa vodilni partner Razvojni center Novo mesto d.o.o. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.